Společný evropský referenční rámec

Začátečnický uživatel

A1- začátečník (Elementary)

Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

Porozumění - Poslech • Rozumím známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají mě, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně. Čtení • Rozumím známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, například v oznámeních, na plakátech nebo v katalozích. Mluvení - Konverzace • Mohu jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že můj protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy a pomůže mi formulovat to, co se pokouším říci. Mohu klást a zodpovídat jednoduché otázky o bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech. Souvislý projev • Mohu použít jednoduché fráze a věty k tomu, abych popsal, kde žiji, a lidi, které znám. Psaní - Umím psát krátké, jednoduché vzkazy, například posílat pozdravy z dovolené na pohlednicích. Umím vyplnit formulář s osobními údaji (jméno, národnost, adresa atd.), například při registraci v hotelu.

A2 - mírně pokročilý (Pre-Intermediate)

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

Porozumění - Poslech • Rozumím větám a používaným slovům z oblasti, k nimž mám bezprostřední osobní vztah (např. já sám, moje rodina, nakupování, blízké okolí, moje práce). Jsem schopen postihnout hlavní smysl krátkých, jasných a jednoduchých sdělení a oznámení. Čtení • Jsem schopen číst krátké, jednoduché texty. Najdu určité očekávané informace v běžně používaných materiálech, například v reklamách, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým a jednoduše psaným osobním dopisům. Mluvení - Konverzace • Mohu komunikovat při provádění rutinních úkolů vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím dostatečně na to, abych sám tuto konverzaci udržoval. Souvislý projev • Mohu použít řadu frází a vět k tomu, abych jednoduchými slovy popsal svou rodinu a jiné lidi, životní podmínky, své předcházející vzdělání a své současné nebo poslední zaměstnání. Psaní • Umím psát krátké, jednoduché poznámky a vzkazy. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například někomu za něco poděkovat.

Středně pokročilý uživatel

B1 - středně pokročilý (Intermediate)

Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Porozumění - Poslech • Rozumím hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se pravidelně setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd. Rozumím hlavnímu smyslu většiny rozhlasových a televizních programů, které se zabývají aktuálními záležitostmi nebo tím, co mě zajímá. Čtení • Rozumím textům psaným běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k mému oboru pracovní činnosti. Rozumím popisům událostí, pocitů, přání apod. v osobních dopisech. Mluvení - Konverzace • Umím si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Mohu nepřipraven začít konverzovat o tématech, která jsou mi známá, osobně mě zajímají nebo souvisejí s každodenním životem (např. rodina, koníčky, práce, cestování a současné události). Souvislý projev • Umím jednoduchým způsobem spojit fráze tak, abych mohl popsat zážitky a události, své sny, naděje a ambice. Mohu stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo vylíčit děj knihy či filmu a popsat své reakce. Psaní • Napsat jednoduchý, souvislý text na téma, které dobře znám nebo které mě osobně zajímá. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

B2 - pokročilý (Upper-Intermediate)

Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

Porozumění - Poslech • Jsem schopen porozumět delšímu projevu a přednáškám a mohu sledovat i složitější obsahové linie za předpokladu, že téma je pro mě dostatečně známé. Rozumím většině televizních zpráv a programů o běžných záležitostech. Rozumím většině filmů ve standardním dialektu. Čtení • Mohu číst články a zprávy zabývající se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají určité postoje nebo k problému přistupují ze svého hlediska. Rozumím současným prozaickým literárním dílům. Mluvení - Konverzace • Jsem schopen komunikovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, takže mohu normálně konverzovat s rodilými mluvčími. Mohu se aktivně účastnit diskuse ve známém kontextu a umím vysvětlovat a zdůvodňovat své názory. Souvislý projev • Umím se jasně a podrobně vyjádřit k celé řadě témat týkajících se oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit svůj pohled na aktuální problémy a uvést výhody a nevýhody různých možností. Psaní • Umím napsat jasný, podrobný text o různých předmětech vztahujících se k mým zájmům. Umím napsat esej nebo zprávu sdělující informace nebo udávající důvody na podporu určitého stanoviska nebo proti němu. Umím psát dopisy, které vyjadřují, jaký význam pro mě mají popisované události a zážitky.

Vyspělý uživatel

C1 - velmi pokročilý (Advanced)

Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.

Porozumění - Poslech • Rozumím delšímu projevu, i když není jasně strukturován a jeho členění není výslovně vyznačeno. Bez větší námahy rozumím televizním pořadům a filmům. Čtení • Rozumím dlouhým a složitým faktografickým a literárním textům a umím ocenit styl, jakým jsou napsány. Rozumím specializovaným článkům a dalším odborným instrukcím, i když se nevztahují k mému oboru. Mluvení - Konverzace • Umím se vyjadřovat plynně a spontánně, aniž bych musel často hledat vhodná slova. Užívám jazyk flexibilně a efektivně ve společenském i pracovním styku. Umím přesně formulovat myšlenky a názory a obratně navazovat na příspěvky ostatních účastníků rozhovoru. Souvislý projev • Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, uvést s nimi související vedlejší témata, rozvinout některé vybrané body a ukončit svůj projev vhodným závěrem. Psaní - Umím vyjádřit své názory v jasně formulovaném a dobře uspořádaném textu a podrobně vysvětlit svá hlediska. Umím napsat dopis, esej nebo zprávu pojednávající o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za důležité. Umím zvolit styl vhodný pro potenciálního čtenáře.

C2 - úroveň rodilého mluvčího (Proficiency)

Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.

Porozumění - Poslech • Bez obtíží rozumím jakémukoliv druhu mluveného jazyka, živého nebo vysílaného, i když je podáván tempem, jakým mluví rodilí mluvčí, za předpokladu, že mám trochu času na seznámení se s danou výslovností nebo přízvukem. Čtení • Bez obtíží čtu všechny formy psaného textu, včetně abstraktních, strukturálně nebo lingvisticky složitých textů, například manuálů, specializovaných článků a literárních děl. Mluvení - Konverzace • Mohu se bez námahy účastnit jakékoliv konverzace nebo diskuse a znám dobře i idiomatické a hovorové výrazy. Umím mluvit plynule a vyjadřovat jemnější významové odstíny. Vyskytne-li se nějaký problém, umím své výroky přeformulovat, aniž by to ostatní účastníci rozhovoru postřehli. Souvislý projev • Umím přednést jasný plynulý popis nebo tvrzení stylem odpovídajícím kontextu a vybavit ho efektivní logickou strukturou, která pomáhá posluchačům zaznamenat a zapamatovat si důležité body. Psaní • Umím napsat jasný plynulý text stylem přizpůsobeným okolnostem. Umím psát složité dopisy, zprávy nebo články logicky strukturované tak, aby čtenáři zaznamenali důležité body a zapamatovali si je. Umím psát resumé a recenze odborných prací nebo literárních děl.